รป.ม.การบริหารการพัฒนา

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
  • เปิดรับภาคปกติ และภาคพิเศษ