วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6
  • เปิดรับ 2 แผนการเรียน คือ
  • เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ

การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าฝ่ายผลิตและฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

งานโรงแรมด้านงานบริการและการจัดการด้านอาหาร

การเป็นบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ หรือการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

การเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟและเบเกอรี่

การประกวดนวัตกรรมของนักศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา