ศศ.บ.พัฒนาสังคม

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

อาจารย์ผู้สอน

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักพัฒนาชุมชน/สังคม
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. เจ้าหน้าที่โครงการด้านการพัฒนา
4. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
5. เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม/นักส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน/สังคม
6. นักชุมชนสัมพันธ์
7. ผู้ประกอบการทางสังคม
8. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. นักจัดประชุม (Organizer)
10. นักจัดการข้อมูลระบบดิจิตอล
11. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง

12.นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์