วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

 • ชื่อปริญญา
 • ชื่อปริญญาภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
  อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Industrial Engineering)
 • ปรัชญาของหลักสูตร
 • ผลิตวิศวกรอุตสาหการและวิศวกรโลจิสติกส์ที่เป็นผู้รู้ในด้านการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  สู่วิศวกรอุตสาหการมืออาชีพที่มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา มีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการทำงาน การทำงานเป็นทีม ความปลอดภัยในการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • ความสำคัญของหลักสูตร
 • หลักสูตรนี้มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดทั้งแนวนโยบายของรัฐบาล มาตรฐานวิชาการ ข้อบังคับสภาวิศวกร และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต วิศวกรอุตสาหการมืออาชีพที่มีความรู้และความสามารถในการรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เชี่ยวชาญเทคโนโลยีร่วมสมัย หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา (หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร จึงมีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฏหมายเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ)
 • ภาคอุตสาหกรรม
 • วิศวกรจัดซื้อ วิศวกรเขียนแบบ วิศวกรวางแผนการผลิต วิศวกรการผลิต วิศวกรปรับปรุงกระบวนการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรประกันคุณภาพ วิศวกรโลจิสติกส์ วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรโรงงาน วิศวกรระบบการผลิต วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรบำรุงรักษา และวิศวกรฝ่ายขาย
 • ภาครัฐ
 • ครูในสถาบันอาชีวะ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการลงทุน เจ้าหน้าที่ในการนิคมอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
 • ภาครัฐวิสาหกิจ
 • วิศวกรในหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปูนซีเมนต์ไทย การบินไทย และ ปตท.
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ระดับปริญญาตรี 3.5 ปี ปกติ: รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6
 • ระดับปริญญาตรี 2.5 ปี เทียบโอน: รับผู้จบปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า
 • ค่าเทอมถูกสุดเพียง เทอมละ 10,150 บาท แต่ได้การรับรองจากสภาวิศวกรเทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐอื่น