วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (สำหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี)
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า (สำหรับระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี)