KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคมและโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

🗓️วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09:00 -12:00 น.✅ ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 📍 โรงเรียนลำปาววิทยาคม Lampaowittayakom School อบจ.กาฬสินธุ

🗓️และช่วงบ่ายของวันที่ 9 มกราคม 2567 ทีมงานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ 📍โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร❤️🙏

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และน้องๆ นักเรียนทุกคน