KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ภาคเช้า คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ สมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคบ่าย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์