ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 086-4584361
เว็บไซต์ : https://ag.ksu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

**หมายเหตุ : สาธารณสุขศาสตร์ สัมภาษณ์ออนไซต์

โทรศัพท์ 043-602058
เว็บไซต์ : https://sht.ksu.ac.th