ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 3 Admission) ประจำปีการศึกษา 2567

รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2567

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้