ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 3 Admission) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 086-4584361
เว็บไซต์ : https://ag.ksu.ac.th
คณะบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ 086-4584362
เว็บไซต์ : https://as.ksu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 088-5742199
เว็บไซต์ : https://eng.ksu.ac.th