ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง(รอบที่ 4 Direct Admission) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2567

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้