ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีเทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 Direct Admission) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 088-5742199
เว็บไซต์ : https://eng.ksu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
โทรศัพท์ 043-602058
เว็บไซต์ : https://sht.ksu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 043-602057
เว็บไซต์ : https://fla.ksu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
โทรศัพท์ 043-602037
เว็บไซต์ : https://ed.ksu.ac.th