ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีเทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 Direct Admission) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 086-4584361
เว็บไซต์ : https://ag.ksu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 088-5742199
เว็บไซต์ : https://eng.ksu.ac.th