ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 4 Direct Admission) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2567

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้