ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 2 Quota รับตรง ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2567

คณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ 043-602057

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

โทรศัพท์ 043 602 037

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้