ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 043-602058

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้