ศศ.บ.การท่องเที่ยวและเรือสำราญ

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (สำหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี)
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ปวส.การท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง (สำหรับระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี)